Menu Content/Inhalt
UZGOJNI CILJEVI I MERE U IZDANAČKIM ŠUMAMA SLADUNA I CERA NA PODRUČJU VRAĆEVŠNICE-RUDNIK
Autor Ljubivoje Stojanović, Marina Vukin, Ivan Bjelanović   

 

 

 

 

UZGOJNI CILJEVI I MERE U IZDANAČKIM
ŠUMAMA SLADUNA I CERA NA PODRUČJU
VRAĆEVŠNICE-RUDNIK

Ljubivoje Stojanović
Marina Vukin
Ivan Bjelanović 

     Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja u izdanačkim šumama sladuna i cera na području Vraćevšnice, na obroncima Rudnika. Proučavanja su obavljena u dve različite sastojinske situacije koje su tipološki opisane kao: šuma sladuna i cera sa vlasuljom (Quercetum farnetto-cerris subass. festucetosum heterophyllae) na srednje dubokom kiselom smeđem zemljištu na peščaru; i šuma sladuna i cera sa zečjom lobodom (Quercetum farnetto-cerris subass. hieracietosum) na plitkom kiselom smeđem zemljištu na peščaru. Izvršena su detaljna proučavanja stanišnih uslova, sastojinskog stanja, razvoja pojedinačnih stabala i kvaliteta sastojine. Na osnovu napred navedenih istraživanja, predložen je optimalni uzgojni zahvat, odnosno, rekonstrukcija ovih šuma u viši uzgojni oblik. Ovako definisan uzgojni cilj sastoji se iz kombinacije prirodnog i veštačkog obnavljanja ovih šuma putem konverzije, restitucije i supstitucije.
      Ključne reči: izdanačke šume, sladun, cer, sastojinsko stanje, predlog uzgojnih zahvata,
rekonstrukcija.
 
< Prethodno   Sledeće >