Menu Content/Inhalt
KVALITATIVNA I SORTIMENTNA STRUKTURA ZAPREMINE VISOKIH SASTOJINA BUKVE U SEVERNOKUČAJSKOM PODRUČJU
Autor Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Nenad Marković   

 
KVALITATIVNA I SORTIMENTNA STRUKTURA ZAPREMINE
VISOKIH SASTOJINA BUKVE U SEVERNO KUČAJSKOM ŠUMSKOM PODRUČJU

Miloš Koprivica
Bratislav Matović
Nenad Marković


        Izvod: U radu su dati rezultati istraživanja kvalitativne i sortimentne strukture visokih raznodobnih sastojina bukve u Severnkučajskom šumskom području, koje se nalazi u severoistočnom delu Srbije. Objekat istraživanja su tri reprezentativne sastojine, od kojih jedna pripada brdskoj šumi bukve (Fagenion moesiacae submontanum) a dve planinskoj šumi bukve (Fagenion moesiacae montanum). Za priku¬pljanje terenskih podataka primenjen je sistematski uzorak probnih površina. Kva¬litet 758 stabala ocenjen je po posebnoj klasifikaciji, a sortimentna struktura utvrđena je po sortimentnim tablicama. Konstatovano je da  istraživane sastojine bukve imaju izuzetno veliko učešće nekvalitetnih stabala (klasa) u zapremini (49-72% treće uzgojne i 25-59% treće i četvrte tehničke) i da je u bruto zapremini tehničko drvo zastupljeno sa 34-42%, prostorno drvo sa 48-54%, a otpadak sa 10-12%.
        Ključne reči:  bukva,  sastojina,  zapremina, kvalitet,  sortiment,  struktura.
 
< Prethodno   Sledeće >