Menu Content/Inhalt
UZGOJNI ZAHVATI U SASTOJINI KITNJAKA I GRABA (Querco-Carpinetum illyricum) SA PRAVOM SVOJINE........
Autor Zoran Govedar, Aleksandra Kutić   

UZGOJNI ZAHVATI U MJEŠOVITOJ SASTOJINI KITNJAKA I GRABA
(Querco-Carpinetum illyricum) SA PRAVOM SVOJINE
NA PODRUČJU STARČEVICE – BANJA LUKA
 
Zoran Govedar
Aleksandra Kutić
 
         Izvod: U Republici Srpskoj na šume i šumsko zemljište otpada 48,9% od ukupne površine. Od toga 79% su državne šume a 21% privatne šume. Gazdovanje šumama sa pravom svojine zasnovano je uglavnom na provođenju mjera koje često nisu jasno definisane u ŠPO, a projekti za realizaciju obično se ne rade zbog usitnjenosti posjeda. U radu je istraživana jedna mješovita sastojina kitnjaka i običnog graba na području Starčevice sa ciljem da se na osnovu proučenih elemenata sastojinskog stanja, podmlađenosti i uslova staništa odrede najpovoljniji uzgojni zahvati. Na osnovu modelnog prikaza i analize određena je optimalna jačina i intenzitet zahvata. Pradložena je indirektna konverzija sastojine iz niskog u visoki uzgojni oblik primjenom selektivno - uzgojnih zahvata koji se baziraju na provođenju mješovite selektivne prorede.
        Ključne riječi: hrast kitnjak, grab, privatne šume, uzgojni zahvati.
 
< Prethodno   Sledeće >