Menu Content/Inhalt
STANJE BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI
Autor Medarević Milan, Banković Staniša, Pantić Damjan   
 
 
 
 
 
 
 
STANJE BUKOVIH ŠUMA U SRBIJI
 
Medarević Milan
Banković Staniša
Pantić Damjan
 
      Izvod: Dominantno rasprostranjenje bukovih šuma ističe probleme gazdovanja ovim šumama u Srbiji u prvi plan. Šume bukve u Središnjoj Srbiji u državnom vlasništvu pokrivaju 370 974 ha (47,11%) ukupno obrasle površine. Šume bukve su opterećene nižom proizvodnošću i stabilnošću od moguće – potrebne. Proizvodni potencijal staništa u izdanačkim šumama se koristi sa 65% po zapremini i 85% po zapreminskom prirastu, a u devastiranim šumama sa oko 20% u odnosu na kategoriju visokih šuma. Polazeći od principa funkcionalne trajnosti i potrebe racionalnog korišćenja ukupnih potencijala šuma bukve prostorno je definisano 35 namenskih celina sa isto toliko prioritetnih posebnih ciljeva gazdovanja.
       Ključne reči: bukva, stanje šumskog fonda, problemi gazdovanja.
 
Sledeće >