Menu Content/Inhalt
ŠTETOČINE U BUKOVIM ŠUMAMA SRBIJE
Autor Ljubodrag Mihajlović   
 
 
 
 
 
 
 
ŠTETOČINE U BUKOVIM ŠUMAMA SRBIJE
 
Ljubodrag Mihajlović
 
     Izvod: U sastojinama bukve na području Srbije ukupno su do sada konstatovane 142 fitofagne insekatske vrste. Kao značajne štetočine bukve evidentirano je 6 vrsta ili 4,2%, od kojih su tri (Phyllaphis fagi L., Cryptococus fagisuga Lindi Rhynchaenus fagi L.) oligofagne i specifične za bukvu, a preostale tri (Lymantria dispar L., Operophthera brumata Hbn. i Erannis defoliaria L.) su široke polifage i prilikom masovnih namnoženja pričinjavaju štete i sastojinama bukve. 17 vrsta ili 12,0% se javljaju u manje brojnim populacijama, ali nekada mogu pričiniti izvesne štete. Preostalih 119 vrsta ili 83,8% su za sada bez ekonomskog značaja za sastojine bukve u Srbiji.
         Ključne reči: Fagus spp, entomofauna, Srbija.
 
< Prethodno   Sledeće >