Menu Content/Inhalt
FITOCENOZE BUKVE U SRBIJI
Autor Rade Cvjetićanin   
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOZE BUKVE U SRBIJI
 
Rade Cvjetićanin
 
     Izvod: U radu je prikazana sintaksonomija šuma bukve u Srbiji. Navedeno je 36 asocijacija, koje pripadaju u 7 podsveza, koje su svrstane u svezu bukovih šuma (Fagion moesiacae Bleo. et Lak. 1970), podred-šume mezijske bukve (Fagenalia moesiacae B. Jov, 1986), red-šume bukve (Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928) i razred-evrosibirske listopadne šume (Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937). Bukva u Srbiji gradi čiste i mešovite šumske zajednice, u skladu sa njenom prilagođenošću različitim visinskim klimatskim pojasima i raznovrsnim staništima, a šume bukve su zastupljene od pojasa hrastova do subalpijskog pojasa vegetacije.
         Ključne reči: bukva, sintaksonomija, fitocenoze, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >