Menu Content/Inhalt
ZEMLJIŠTA I FITOCENOZE BUKVE U SERIJAMA OGLEDNIH POVRŠINA NA KUČAJSKIM PLANINAMA
Autor Milan Knežević, Rade Cvjetićanin   
 
 
 
 
 
 
 
ZEMLJIŠTA I FITOCENOZE BUKVE U
SERIJAMA OGLEDNIH POVRŠINA NA
KUČAJSKIM PLANINAMA
 
Milan Knežević
Rade Cvjetićanin
 
     Izvod: U radu su proučena zemljišta i vegetacija na serijama oglednih površina postavljenih u cilju izbora najpovoljnijih metoda gajenja bukovih šuma severoistočne Srbije. Proučavanjima su obuhvaćene bukove šume na krečnjacima i škriljcima. Varijabilnost zemljišnog pokrivača na krečnjacima je izraženija nego na škriljcima. Zemljišni pokrivač oglednih površina na krečnjacima predstavljaju heterogene jedinice-zemljišne kombinacije, a na škriljcima homogene jedinice, osnovne jedinice klasifikacije zemljišta. Na krečnjacima je obrazovana rendzina, posmeđena rendzina i smeđe zemljište, a na škriljcima je formirano kiselo smeđe zemljište. Fitocenološkim istraživanjima ustanovljeno je da šume bukve na Brezovici pripadaju planinskim bukovim šumama (Fagetum moesiacae montanum B. Jov. 53), a na osnovu florističkog sastava i stanišnih uslova izdvojene su dve subasocijacije: calcicolum i typicum. Subasocijacija calcicolum se javlja na krečnjacima, a subasocijacija typicum dolazi na škriljcima. U subasocijaciji calcicolum izdvojen je facijes geraniosum (sa Geranium macrorrhizum L.). U subasocijaciji typicum izdvojena su tri facijesca: rubosum, dentariosum i asperulosum.
       Ključne reči: bukva, ogledne površine, zemljišta, fitocenoze, Kučajske planine
 
< Prethodno   Sledeće >