Menu Content/Inhalt
UTICAJ POTENCIJALA LOKALNE TOPLOTE NA RASPROSTRANJENJE BUKOVIH ŠUMA U SEVEROISTOČNOJ SRBIJI
Autor Milun Krstić   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ POTENCIJALA LOKALNE TOPLOTE NA
RASPROSTRANJENJE BUKOVIH ŠUMA U
SEVEROISTOČNOJ SRBIJI
 
Milun Krstić
 
       Izvod:- Pojava i opstanak vegetacije na određenom području zavisi od velikog broja ekoloških činilaca, od kojih je, uvek, jedna grupa faktora dominantna. Orografski faktori, modifikujući ostale ekološke činioce, prvenstveno klimatske, samim tim, postaju i dominantni u prostornom rasporedu šuma određenih vrsta drveća. U radu je, u sklopu ostalih ekoloških činilaca, bliže definisan uticaj orografskih faktora na pojavu i rasprostranjenje bukovih šuma u severositočnoj Srbiji, odnosno preciznije izražena njihova zavisnost. Zbog uticaja orografskih faktora na zagrevanje gole površine određenog lokaliteta i značaj temperature zemljišta na raspored pojedinih šumskih zajednica, u bukovim šumama je utvrđen potencijal lokalne toplote i lokalni toplotni faktor. Oni, za određenu nadmorsku visinu i kombinaciju ekspozicije i nagiba terena, karakterišu potencijalnu mogućnost zagrevanja zemljišta svakog lokaliteta. Poređenjem lokalnih toplotnih faktora utvrđena je mogućnost zagrevanja konkretnog lokaliteta i uslovljenost pojave bukovih šuma određenog sastava i smeše na području severoistočne Srbije.
   Ključne reči: Orografski faktori, potencijal lokalne toplote, severoistočna Srbija, bukove šume, rasprostranjenje
 
< Prethodno   Sledeće >