Menu Content/Inhalt
REKONSTRUKCIJA I REVITALIZACIJA ARBORETUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Autor Marina Vukin   
 
 
 
 
 
 
 
REKONSTRUKCIJA I REVITALIZACIJA
ARBORETUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
 
Marina Vukin
 
     Izvod: U radu je dat prikaz o značaju i multifunkcionalnosti arboretuma Šumarskog fakulteta u Beogradu i analizirani su uslovi sredine, kao i stanje biljnog fonda u njemu. Na ovoj površini se nalazi ukupno 460 vrsta i unutarvrsnih taksona, što ukazuje na veliku vrednost ovog objekta. Na osnovu toga, konstatovana je potreba za sprovođenjem rekonstruktivnog zahvata i definisani su ciljevi tzv. uzgojno - sanitarne seče kao prve faze intervencije u ovakvom objektu. Date su dalje smernice, predlozi i kompoziciona rešenja za unos novih elemenata sadržaja.
         Ključne reči: arboretum, dendroflora, rekonstrukcija, revitalizacija, Alpinum
 
< Prethodno