Menu Content/Inhalt
OSNOVNI PROBLEMI MELIORACIJE DEGRADIRANIH (IZDANAČKIH) BUKOVIH ŠUMA
Autor Milun Krstić, Ljubivoje Stojanović   
 
 
 
 
 
 
 
OSNOVNI PROBLEMI MELIORACIJE
DEGRADIRANIH (IZDANAČKIH)
BUKOVIH ŠUMA
 
Milun Krstić
Ljubivoje Stojanović
 
     Izvod: Pod uticajem velikog broja faktora došlo je do degradacije bukovih šuma ili devastacije na velikim površinama, tako da često njihovo sadašnje stanje nije zadovoljavajuće u pogledu sastojinskog stanja (visine proizvodnog fonda, stepena obraslosti, stepena sklopljenosti, sastava, porekla), kvaliteta, stabilnosti, vitalnosti, zdravstvenog stanja idr. U radu je istaknut problem postojanja degradiranih bukovih šuma u šumskom fondu Srbije, naglašena je potreba njihove melioracije, ukazano je na uzroke degradacije, kriterijume za određivanje stepena degradiranosti i izbor odgovarajućih meliorativnih zahvata, i data je klasifikacija na osnovu stanja i stepena degradiranosti. Na osnovu toga ukazano je na opšte principe melioracije degradiranih šuma, i redosled tretmana pojedinih kategorija degradiranih šuma prema stepenu hitnosti i stepenu prioriteta.
         Ključne reči: degradirane bukove šume, stanje i stepen degradiranosti, meliorativni principi, redosled tretmana
 
< Prethodno   Sledeće >