Menu Content/Inhalt
UNOŠENJE ČETINARA U IZDANAČKE BUKOVE ŠUME U SRBIJI
Autor Vasilije Isajev, Marina Vukin, Vladan Ivetić   
 
 
 
 
 
 
 
 
UNOŠENJE ČETINARA U IZDANAČKE BUKOVE
ŠUME U SRBIJI
 
Vasilije Isajev
Marina Vukin
Vladan Ivetić
 
     Izvod: Polazeći od opšteg stanja i karakteristika četinarskih kultura osnovanih u šumama i na staništima bukovih zajednica Srbije, kriterijumi i predlozi za izbor vrsta drveća koji se daju u ovom radu, imaju za cilj da buduće aktivnosti pri supstituciji u izdanačkim i degradiranim bukovim šumama učine ekološki i ekonomski boljim nego što je to bilo do sada. U predstojećim aktivnostima potrebno je izvršiti klasifikaciju svih devastiranih – degradiranih šuma, sačiniti elaborate koji treba da sadrže elemente o vegetacijsko – pedološko – klimatskim karakteristikama i predlog izabranih vrsta, uvek gde to stepen degradacije sastojina i (ili) staništa dozvoljava. Prioritetno treba unositi lišćarske vrste čije sadnice treba proizvoditi od semena iz lokalnih semenskih izvora, koristiti sadni materijal poželjnih i stabilnih svojstava,
odgovarajuće ekotipove, kultivare, klonove i dr.
          Ključne reči: izbor vrsta, melioracija, pošumljavanje, bukove šume.
 
< Prethodno   Sledeće >