Menu Content/Inhalt
PRILOG ISTRAŽIVANJU KVALITETA I PRERADE BUKOVOG DRVETA IZ IZDANAČKIH ŠUMA
Autor Borislav Šoškić   
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG ISTRAŽIVANJU KVALITETA
I PRERADE BUKOVOG DRVETA
IZ IZDANAČKIH ŠUMA
 
Borislav Šoškić
 
       Izvod: U radu je dat prikaz istraživanja na polju kvaliteta bukovog drveta, sa posebnim osvrtom na poreklo sastojine. Analizirano je opadanje kvaliteta i prečnika bukovih debla. Ukazano je na potrebu daljeg proučavanja učešća i svojstava lažne srčevine i iznalaženje odgovarajućih zavisnosti sa spljašnjim pokazateljima. Otvorena su pitanja istraživanja uticaja porekla sastojine na kvalitet drveta, kao i formiranje juvenilnog i reakcionog drveta, kod ovih bukovih sastojina. Posebno su sagledani kvalitet i svojstva drveta izdanačkih šuma, budući da ove sastojine čine značajno učešće u ukupnom drvnom fondu Republike Srbije i da pitanju izučavanja kvaliteta njihovog drveta i mogućnosti njegove racionalne prerade nije posvećena dovoljna pažnja. Na kraju su dati neki od predloga za mogućnosti iskoriašćenja bukovog drveta iz izdanačkih sastojina.
       Ključne reči: visoke šume, niske šume, juvenilno drvo, reakciono drvo, čistoća debla, kvalitet drveta bukve.
 
< Prethodno   Sledeće >