Menu Content/Inhalt
ZEMLJIŠTA U ZAJEDNICAMA PLANINSKE BUKVE NA KREČNJACIMA PLANINE OZREN
Autor Knežević Milan, Košanin Olivera   
 
 
 
 
 
 
 
ZEMLJIŠTA U ZAJEDNICAMA PLANINSKE
BUKVE NA KREČNJACIMA PLANINE OZREN
 
Knežević Milan
Košanin Olivera
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja zemljišta na serijama oglednih polja u zajednicama planinske bukve na planini Ozren. Definisano je pet osnovnih tipova zemljišta: kamenjar, deluvijum, crnica na krečnjaku, rendzina, smeđe zemljište na krečnjaku. Reljef i hemijska priroda krečnjaka predstavljaju glavne činioce diferenciranja zemljišnog pokrivača. Površine kamenjara javljaju se pri vrhu padina na velikim nagibima. Na jedrim krečnjacima obrazuje se crnica, a na mekim rendzina. Smeđe zemljište na krečnjaku zauzima blaže nagibe. Deluvijalno zemljište je topogena tvorevina. Na strukturu zemljišnog pokrivača najveći uticaj imaju elementi mezo-reljefa. Zemljišni pokrivač strmih krečnjačkih padina karakterišu zemljišne kombinacije tipa niza sa dva ili tri člana, tj. razvojne stadije zemljišta. Na zaravnjenim terenima i padinama blagog nagiba zemljišni pokrivač je homogen, najčešće predstavljen jednim tipom zemljišta.
        Ključne reči: zemljište, bukva, krečnjaci, planina Ozren.
 
< Prethodno   Sledeće >