Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKA PRIPADNOST BUKOVIH ŠUMA U ISTRAŽIVANIM SASTOJINAMA NA OZRENU-SOKOBANJA
Autor Rade Cvjetićanin, Marijana Novaković   
 
 
 
 
 
 
 
FITOCENOLOŠKA PRIPADNOST BUKOVIH
ŠUMA U ISTRAŽIVANIM SASTOJINAMA
NA OZRENU-SOKOBANJA
 
Rade Cvjetićanin
Marijana Novaković
 
   Izvod: U radu je proučena vegetacija u serijama oglednih površina postavljenih u cilju izbora najpovoljnijih metoda gajenja izdanačkih bukovih čuma istočne Srbije. Proučavanjima su obuhvaćene planinske bukove šume na krečnjaku (Fagetum moesiacae montanum subass. calcicolum) i tipične bukove šume (Fagetum moesiacae montanum subass. typicum) na deluvijumu. Na osnovu floristiokog sastava u bukovim šumama na krečnjaku (Fagetum moesiacae montanum subass. calcicolum) izdvojeni su facijesi koji odražavaju različite stanišne uslove, a to su: fac geraniosum, fac. asperulosum, fac. dentariosum i fac. nudum. U tipičnoj bukovoj šumi (Fagetum moesiacae montanum subass. typicum) izdvojen je facijes alliosum.
        Ključne reči: fitocenoze bukve, floristički sastav, facijesi, Ozren kod Sokobanje
 
< Prethodno   Sledeće >