Menu Content/Inhalt
MEHANIZOVANO PRIVLAČENJE PROREDNOG MATERIJALA U IZDANAČKIM SASTOJINAMA BUKVE
Autor Vojislav Bajić, Milorad Danilović   
 
 
 
 
 
 
 
 
MEHANIZOVANO PRIVLAČENJE PROREDNOG
MATERIJALA U IZDANAČKIM
SASTOJINAMA BUKVE
 
Vojislav Bajić
Milorad Danilović
 
       Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja primene adaptiranog poljoprivrednog traktora snage 25 kW, sa mehaničkim dvodobošnim vitlom 2×30 kN na privlačenju prorednog materijala u izdanačkim sastojinama bukve. Istaraživani su efekti rada u različitim transportnim uslovima i proveravane konstrukcione komponente adaptacije traktora za rad u šumi i vučne mogućnosti vitla agregatiranog sa pogonskom mašinom. Transportni uslovi (nagib terena, širina sabirnih linija, distance privlačenja) diktirali su različite transportne varijante. Snimane transporta prorednog materijala je obavljeno metodom fotohronometraže, a trajanje radnih operacija mereno protočnim metodom. Na osnovu elemenata izvršenih statističkih analiza usvojene su funkcije zavisnosti vremena privlačenja prorednog materijala vitlom i vremena privlačenja prorednog materijala traktorom od transportne distance za različite uslove transporta. Stepena funkcija u svim slučajevima najbolje predstavlja prirodu ispitivane zavisnosti.
         Ključne reči: privlačenje prorednog materijala, sabirna linija, vitlo, transportna distanca.
 
< Prethodno   Sledeće >