Menu Content/Inhalt
FITOFAGNI INSEKTI U HRASTOVIM ŠUMAMA NACIONALNOG PARKA ĐERDAP
Autor Milka Glavendekić, Ljubodrag Mihajlović   
 
 
 
 
 
 
 
FITOFAGNI INSEKTI U HRASTOVIM ŠUMAMA
NACIONALNOG PARKA ĐERDAP
 
Milka Glavendekić
Ljubodrag Mihajlović
 
         Izvod: Novija pojava sušenja hrastovih šuma je posebno bila izražena u istočnoj Srbiji i na području Nacionalnog parka Đerdap. Sprovedena su multidisciplinarna istraživanja i ovom prilikom predstavljamo rezultate proučavanja fitofagnih insekata. Ustanovljeno je da je za hrastove šume (Quercus petraea (Matt.) Lieblein, Q. cerris L. i Q. frainetto Tenore) na području NP Đerdap trofički vezano 121 vrsta insekata. Oni pripadaju redovima Homoptera, Coleoptera, Diptera, Lepidoptera i Hymenoptera. Insekti se hrane ili deo svog života provode na lišću, granama, u deblu, pupoljcima ili proliferacijama biljnih tkiva koje sami insekti izazivaju. Posledice oštećenja su u većini slučajeva beznačajne za šumske ekosisteme i nemaju ekonomskog značaja (53,33%). Nešto više od 1/3 insekata su ponekad štetni (36,67%), a gradogene, ekonomski značajne i opasne štetočine hrastovih šuma predstavljaju 10% evidentiranih vrsta fitofagnih insekata.
           Ključne reči: hrast, entomofauna, Nacionalni park Đerdap
 
< Prethodno   Sledeće >