Menu Content/Inhalt
UTICAJ GEOMORFOLOŠKIH PROCESA NA REČNU MORFOLOGIJU
Autor Vojislav Đeković   
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ GEOMORFOLOŠKIH PROCESA NA
REČNU MORFOLOGIJU
 
Vojislav Đeković
 
       Izvod: Morfološki razvoj sliva i korita malih vodotoka predstavlja veoma kompleksan prirodni proces, na koji utiče veliki broj faktora. Osnovna karakteristika malih vodotoka sastoji se u nerazdvojnoj povezanosti erozionih procesa u slivu i morfoloških procesa u donjem toku. Prema tome, morfološki procesi u rečnom koritu ne mogu se istraživati izolovano od uslova u slivnom području. Da bi se mogla sprovesti navedena istraživanja formirane su eksperimentalne deonice na malim vodotocima, uglavnom na teritoriji Srbije. Razvoj morfološkog oblikovanja rečnog basena mora da se istražuje u kontinuitetu, od izvorišta kroz hidrografsku mrežu do deonice donjeg toka, koje su sa aspekta poljoprivrednog i urbanog razvoja jednog područja vrlo značajne.
        Ključne reči: morfologija, nanos, rečna dolina, erozija.
 
< Prethodno   Sledeće >