Menu Content/Inhalt
Statut udruženja
 
      Na osnovu člana 44. Ustava RS i čl. 21. i 30. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima gradjana («Službeni glasnik SRS») Skupština  Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta RS, proglašava

S T A T U T
UDRUŽENJA ŠUMARSKIH INŽENJERA I
TEHNIČARA SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

      Šumarsko udruženje Srbije osnovano 11. aprila 1907. godine kao dobrovoljna društveno – stručna organizacija, čiji je rad sa kraćim prekidima i pod drugim nazivima nastavio Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Srbije, organizuje se pod nazivom Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije.

Član 2.

    Pun naziv organizacije je: Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije (u daljem teksu: Udruženje). Skraćeni naziv je: Šumarsko udruženje.
     Sedište Udruženja je u Beogradu u ulici Kneza Miloša br.7a/III.
    Udruženje je deo inženjersko – tehničke organizacije Srbije, odnosno Saveza inženjera i tehničara Srbije (u daljem tekstu: SITS).

Član 3.

    Udruženje ima svojstvo pravnog lica i prava i obaveze koje mu pripadaju po osnovu Ustava, zakona i ovog Statuta.
    Udruženje ima pečat okruglog oblika i pravougaoni štambilj. U krugu pečata, prečnika 3,5 santimetra je naziv Udruženja, a u sredini kruga stoji Beograd. Tekst petača je ispisan ćirilicom. Štambilj pored naziva ima i znak «IT».
    Pečat podružnice je okruglog oblika, prečnika 3,5 cm na kojem je upisan naziv Udruženja, skraćeni naziv podružnice i sedište podružnice.

Član 4.

    Imovinu Udruženja čini imovina dosadašnjeg Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Republike Srbije.
    Za obaveze koje nastanu iz sopstvene delatnosti Udruženje odgovara svojom imovinom.
  Udruženje prestaje sa radom u slučajevima predvidjenim Zakonom ili kada se 3 ukupnog broja podružnica izjasni za prestanak rada Udruženja.
    U slučaju prestanka rada imovina Udruženja se ustupa SITS-u.

Član 5.

     Udruženje je vanstranačka organizacija.
    Udruženje može učlanjivati i u druge srodne domaće i medjunarodne organizacije.

Član 6.

    Udruženje se može stalno ili povremeno udruživati ili ostvarivati saradnju sa odgovarajućim naučnim, stručnim organizacijama ili institucijama u skladu sa zakonom.

Član 7.

   Udruženje predstavlja Upravni odbor, a zastupa ga predsednik. U pojedinim slučajevima, udruženje mogu predstavljati i članovi koje ovlasti Upravni odbor Udruženja.


 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

19. marta 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a/III, u Beogradu, održana je izborna XXIX Skupština Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije.
Detaljnije...