Menu Content/Inhalt
Statut udruženja

IX  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

    Ovaj Statut stupa na snagu  kada ga proglasi Skupština Udruženja, a primenjivaće se od dana overe od strane nadležnog državnog organa.

Član 40.

    Ostala opšta akta usaglasiće se sa ovim Statutom u roku od šest meseci od dana njegovog donošenja.

Član 41.

    Dosadašnja Društva inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta (u daljem tekstu: DIT ŠIPD) u Kruševcu, Nišu, Zaječaru, Kraljevu, Loznici, Užicu, Kučevu i Beogradu od dana stupanja na snagu ovog Statuta nastavljaju sa radom kao podružnice Udruženja sa sedištem u Kruševcu, Nišu, Zaječaru, Kraljevu, Loznici, Užicu, Kučevu i Beogradu.


Član 42.

    Dosadašnji savezi inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta u AP Kosovo i Metohija i AP Vojvodina prestaju sa radom stupanjem ovog Statuta na snagu i organizuju se u poružnice sa sedištem u: Somboru, Novom Sadu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici, odnosno u Prištini, Peći i Leposaviću.


Član 43.

    Danom stupanja ovog Statuta prestaje da važi: Samoupravni sporazum o udruživanju u Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Republike Srbije i Statut tog saveza na koji je data saglasnost Gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove broj 212-1-157 od 28.01.1984. godine.


Član 44.


Inicijativu za izmene i dopune Statuta Udruženja može pokrenuti Upravni odbor i najmanje 1/3 članova Skupštine Udruženja.


Član 45.

    Ovaj Statut stupa na snagu kada ga ličnim izjašnjavanjem prihvati 50% plus jedan član Udruženja putem pismene izajve.

 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2024. godinu