Menu Content/Inhalt
Statut udruženja

V  UPRAVLJANJE UDRUŽENJEM

Član 22.

    Organi upravljanja Udruženja su:

1.    Skupština,
2.    Upravni odbor,
3.    Nadzorni odbor.

Član 23.

    Skupština je najvažniji organ Udruženja i čine je izabrani predstavnici podružnica.

    Podružnice, zavisno od broja članova, biraju u Skupštinu:

-    do 30 članova jednog predstavnika,
-    od 31 do 60 članova dva predstavnika i
-    preko 60 članova tri predstavnika.

Član 24.

    Skupština vrši sledeće poslove:

-    proglašava Statut,
-    donosi Pravilnik o organizaciji i radu sekcije Udruženja,
-    donosi Pravilnik o odgovornosti članova,
-    donosi Pravilnik o priznanjima,
-    raspisuje izbore organa u Udruženju i podružnicama,
-    vrši izbor Upravnog odbora, Nadzornog odbora i predsednika Udruženja, koji je istovremeno i predsednik Skupštine,
-    donosi planove i programe rada za naredni period,
-    razmatra i usvaja izveštaj o radu i poslovanju,
-    potvrdjuje odluke o dodeli priznanja,
-    potvrdjuje odluke Upravnog odbora iz nadležnosti Skupštine koje su po ovlašćenju donete izmedju dve sednice,
-    odlučuje o svim pitanjima koja proizilaze iz zakonskih obaveza i propisa, ovog Statuta i drugih opštih akata.

Član 25.

    Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

    Skupština se održava po potrebi, a najmanje jednom u dve godine.

    Skupštinu zakazuje predsednik Udruženja:

-    po sopstvenom oceni,
-    na osnovu odluke Upravnog odbora,
-    na predlog 1/3 članica.

Skupština se održava ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova skupšptine, a odluke se donose većinom glasova.
    
Rad Skupštine se uredjuje poslovnikom koji ona donosi.

Član 26.

    Organi Skupštine su:

1.    Upravni odbor,
2.    Nadzorni odbor,
3.    Predsednik udruženja,
4.    Stalna i povremena radna tela.

Član 27.
    
Upravni i nadzorni odbor kao organi Skupštine biraju se na četiri godine.

U Upravni odbor Skupština bira 11 članova.

Način izbora članova Upravnog odbora utvrdjuje se Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.

Upravni odbor donosi Poslovnik o radu u kojem naročito utvrdjuje: način rada, prava i obaveze članova.

Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sednicama Upravnog odbora predsedava predsednik Udruženja a u njegovom odsustvu sekretar ili član Odbora koga oblasti predsednik.

Upravni odbor se održava ako je prisutno više od polovine od ukupnog broja članova Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova.

Član 28.

    U nadzorni odbor se bira 5 članova. Nadzorni odbor vrši nadzor nad sprovodjenjem Statuta i drugih akata i vrši kontrolu poslovanja Udruženja.

    Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.

Član 29.

    Upravni odbor vrši sledeće poslove:

-    stara se o sprovodjenju odluka i zaključaka Skupštine,
-    priprema i predlaže Skupštini akta koja ona donosi,
-    donosi godišnje planove i donosi godišnji račun,
-    priprema i saziva Skupštinu,
-    odlučuje o udruživanjum odredjuje (bira) predstavnike u SITS, naučne i stručne organizacije i institucije,
-    odlučuje o ispunjenju uslova za osnivanje podružnica,
-    utvrdjuje i sprovodi programe saradnje sa drugim inženjersko tehničarskim organizacijama ili institucijama,
-    odlučuje o molbama, žalbama i prigovorima,
-    donosi odluku o priznanjima i predlaže članove za društvena priznanja i odlikovanja,
-    donosi odluke i rešenja o raspolaganju novčanim sredstvima,
-    donosi normativna akta o radu stručne službe,
-    bira sekretara,
-    bira radna i pomoćna tela, i
-    vrši i druge poslove iz delokruga rada Udruženja i poslove koje mu poveri Skupština.

Upravni odbor bira sekretara koji se stara o radu stručne službe Udruženja i izvršavanju odluka i zaključaka Upravnog odbora.

Sekretar Upravnog odbora se bira na četiri godine, ima i druga prava i obaveze utvrdjene opštim aktima Udruženja.

Član 30.

    Predsednik Udruženja je istovremeno i predsednik Upravnog odbora.

    Predsednik se bira na četiri godine.

    Predsednik zastupa i predstavlja Udruženje u skladu sa Statutom i zakonom.

    Predsednik obavlja sledeće poslove:

-    odgovara za zakonitost u radu Udruženja,
-    koordinira rad sekcija Udruženja,
-    priprema i zakazuje sednice Upravnog odbora,
-    donosi odluke i zaključke koje mu iz svoje nadležnosti poveri Skupština i Upravni odbor,
-    donosi odluke o nabavci inventara i sredstava za rad u skladu sa godišnjim planom,
-    potpisuje finansijska i druga dokumenta iz poslovanja Udruženja,
-    zaključuje ugovore koji su u funkciji izvršavanja ciljeva, planova i programa rada Udruženja,
-    odlučuje i stara se o izdavačkoj delatnosti,
-    odredjuje ad hoc radna tela,
-    vrši i druge poslove utvrdjene opštim aktima Udruženja.

Predsednika u odsustvu zamenjuje član Upravnog odbora koga on odredi.


 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2024. godinu