Menu Content/Inhalt
Statut udruženja

IV DELATNOST UDRUŽENJA

Član 20.

    U okviru ciljeva utvrdjenih ovim Statutom delokrug rada Udruženja je:

-    da donosi planove i programe udruženja i koordinira planove i programe sekcija i podružnica,
-    da organizuje naučne i stručne skupove,
-    da organizuje inoviranje znanja,
-    da organizuje medjunarodnu aktivnost,
-    da organizuje razmenu iskustava u nauci i struci,
-    da radi na organizacionom i materijalnom jačanju Udruženja,
-    da radi i saradjuje na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa sa drugim inženjersko-tehničarskim organizacijama,
-    da predlaže članove za priznanja,
-    da se stara i upravlja zajedničkom imovinom SITS-a.

Član 21.

    Pored navedenog delokruga rada iz člana 19. ovog Stauta Udruženje može obavljati i sledeće privredne i druge društvene delatnosti u skladu sa zakonom i u saradnji sa odgovarajućim institucijama i pojedincima, i to:

-    120311 izdavačka delatnost,
-    110401 prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje,
-    110611 istraživačko-razvojne usluge u privrednim delatnostima,
-    110612 istraživačko-razvojne usluge u društvenim delatnostima,
-    110903 zaštita autorskih prava, usluge sudskih veštaka i slično,
-    11901  usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta proizvoda i roba,
-    11902  priredjivanje sajmova i izložbi,
-    120190 ostalo obrazovanje.

Delatnosti  iz stava 1. ovog člana Udruženje obavlja samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama u skladu sa zakonom i odlukom Upravnog odbora Udruženja.


 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2024. godinu