Menu Content/Inhalt
Statut udruženja
   
III. ORGANIZOVANOST I ČLANSTVO

Član 9.

    Inženjeri i tehničari iz oblasti šumarstva, prerade drveta, zaštite erozionih područja i pejzažne arhitekture (hortikulture) se dobrovoljno učlanjuju u  Udruženje koje svoj rad obavlja preko podružnica, sekcija ili u plenumu.

Član 10.

    Osnovni oblik organizovanja jesu podružnice koje su organizovane na prostornom principu, a mogu biti organizovane i na radnom principu, zavisno od broja inženjera i tehničara odredjene uže struke.

    Podružnica se može  osnovati sa najmanje 12 članova u  jednom mestu (opštini) ili preduzeću, odnosno školi, fakultetu, naučnoj ili drugoj instituciji. Odluku o organizovanju podružnice donosi Upravni odbor Udruženja.

    Podružnica donosni svoja pravila, koja su u skladu sa Statutom udruženja. Na osnovu pravila i odluke Upravnog odbora podružnica se registruje kod nadležnog organa.

    Podružnica nema svojstvo pravnog lica, a svoje poslovanje uredjuje pravilima.

    Radom podružnice rukovodi odbor od najmanje tri člana koje biraju svi članovi podružnice.

Član 11.

    Inženjeri i tehničari sa područja gde nema uslova za organizovanje podružnice uključuju se u rad najbliže podružnice ili se direktno uključuju u aktivnosti Udruženja.

    Rad podružnice se može odvijati i po sekcijama ukoliko to struktura i interes članstva obezbedjuje.

Član 12.

    Udruženje obavlja svoje aktivnosti preko podružnica i plenuma, a programski deluje i preko sekcija i to:

1.    Sekcija za šumarstvo,
2.    Sekcija za preradu drveta,
3.    Sekcija za zaštitu od erozije,
4.    Sekcija za pezjažnu arhitekturu.

Rad sekcija Udruženja se uredjuje posebnim pravilnikom.

Radom sekcije rukovodi predsednik koga imenuje Upravni odbor Udruženja.

Član 13.

Udruženje pored redovnih članova (pojedinaca), može imati kolektivne, zaslužne i počasne članove.

    Redovan član može postati svaki inženjer ili tehničar koji je stekao obrazovanje jednog od stručnih inženjerskih ili tehničarskih profila šumarskih zvanja ili drugih zvanja ukoliko izrazi interes a poslovi koje obavlja mu omogućavaju uključivanje u rad udruženja.

    Kolektivan član može postati preduzeće ili institucija koji nalaze interes u povezivanju sa Udruženjem radi unapredjivanja struke, nauke i privredjivanja.

    Zasluženi i počasni član je društveno priznanje Udruženja svojim istaknutim članovima ili drugim ljudima koji su svojim znanjem i radom dali značajan doprinos razvoju pojedinih grana privrede, odnosno struke i nauke i oni se biraju na način utvrdjen aktima SITS.

Član 14.

    Redovni članovi Udruženja dobijaju člansku kartu koja je jedinstvena za sve inženjerko-tehničarske organizacije Srbije, osnosno SITS.

Član 15.

    Prava redovnog člana Udruženja su:

-    da proširuje i usavršava svoje stručno znanje kroz aktivnosti Udruženja, rad sekcija i podružnica i daje svoj stručni i lični doprinos Udruženju,
-    da traži i uživa zaštitu svojih prava i zaštitu svoje stručne ličnosti,
-    da bude biran u organe i tela Udruženja i drugih organizacija čije je Udruženje član,
-    da se kristi povlasticama koje Udruženje i SITS može da pruža,
-     da ostvaruje uvid u rad Udruženja, Sekcije i Podružnice, da se izjašnjava o njihovom radu i predlaže mere za bolji i savremeniji  rad.

Član 16.

    Obaveze, odnosno dužnosti redovnog člana Udruženja su:

-    da radi na ostvarivanju ciljeva Udruženja i inženjersko-tehničarske organizacije Srbije, odnosno SITS,
-    da usavršava i razvija stručna znanja, da neguje zajednički rad na unapredju struke i razmenu iskustava,
-    da poštuje ekitu poziva i kodeks inženjerko-tehničarske organizacije Srbije,
-    da se pridržava odredaba Statuta,
-    da učestvuje u stručnim aktivnosti  i sprovodi u delo odluke i zaključke Udruženja, sekcije i podružnice,
-    da redovno plaća članarinu.

Član 17.


Uslovi, način izbora i proglašenje zasluženih počasnih članova kao i ustanovljenje drugih priznanja Udruženja regulisaće se posebnim pravilnikom.

Član 18.

    Svojstvo člana Udruženja prestaje:

-    kada član to kao svoju volju izrazi,
-    kada član krši Statut i bude isključen iz Udruženja,
-    prestankom rada Udruženja.

Član 19.

    Uslovi i način utvrdjivanja odgovornosti člana za nepridržavanje ovog Statuta regulisaće se posebnim pravilnikom.


 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2024. godinu