Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ MONITORINGA DEBLJINSKOG PRIRASTA SA ASPEKTA BIOINDIKACIJE VITALNOSTI STABALA I SASTOJINA
Autor Milivoj Vučković, Branko Stajić, Nenad Radaković   
 
 
 
 
 
 
 
ZNAČAJ MONITORINGA DEBLJINSKOG
PRIRASTA SA ASPEKTA BIOINDIKACIJE
VITALNOSTI STABALA I SASTOJINA
 
Milivoj Vučković
Branko Stajić
Nenad Radaković
 
        Izvod: U radu se analizira značaj monitoringa debljinskog prirasta sa aspekta bioindikacije vitalnosti stabala i šumskih sastojina. Postavljeni zadatak je obrađen na osnovu detaljne analize brojne literature iz navedene oblasti kao i na osnovu istraživanja karakteristika debljinskog prirasta i osnovnih elemenata rasta u sastojini bukve (Fagetum moesiacae submontanum drymetosum) na području Nacionalnog parka „Đerdap“. U cilju minimiziranja uticaja starosti, odnosno boljeg uočavanja reakcije stabala na delovanje egzogenih faktora na radijalni prirast, izračunati su indeksi širine goda.
         Ključne reči: debljinski prirast, vitalnost, bioindikacija
 
< Prethodno   Sledeće >