Menu Content/Inhalt
KOMPLEMENTARNOST I KONFLIKTNOST PANEVROPSKIH KRITERIJUMA I NORMATIVA KORIŠĆENIH U IZRADI PLANOVA..
Autor Đorđe Jović   
 
 
 
 
 
 
 
KOMPLEMENTARNOST I KONFLIKTNOST
PANEVROPSKIH KRITERIJUMA I NORMATIVA
KORIŠĆENIH U IZRADI PLANOVA
GAZDOVANJA ŠUMAMA
 
Đorđe Jović
 
     Izvod: U dosadašnjoj praksi planiranja gazdovanja šumama konkretni normativi i standardi nisu proveravani i upoređivani sa svetskim standardima koji se odnose na upravljanje zaštitom životne sredine, pa je zadatak ovog rada provera usaglašenosti postojećih standarda i normativa u planiranju gazdovanja šumama sa kriterijumima i indikatorima održivog gazadovanja šumama i mogućnosti njihove primene pri planiranju gazdovanja šumama. U skladu sa zadacima rada, dat je prikaz i ocena normativa koji se neposredno koriste u teoriji i praksi planiranja gazdovanja šumama i prikaz kriterijuma i indikatora održivog gazdovanja šumama. Na tim osnovama, izvršena je ocena komplementarnosti, kompatibilnosti i konfliknosti postojećih normativa i kriterijuma i indikatora održivog gazdovanja šumama na konkretnom primeru izrade planova za gazdinsku jedinicu "Goč - Gvozdac - A".
        Ključne reči: standardi, životna sredina, planiranje gazdovanja šumama, biodiverzitet, normativi.
 
< Prethodno   Sledeće >