Menu Content/Inhalt
Istorijat
 
SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA 
 
      Saradnja sa državnim institucijama, posebno ministarstvima koja su bila nadležna za šumarstvo, omogućavala je da strukovna organizacija utiče na donošenje politike i zakonskih propisa u šumarstvu. Saradnja s obrazovnim i naučnim institucijama, posebno Šumarskim fakultetom, šumarskim školama, Institutom za šumarstvo, Institutom za topolarstvo i drugim, omogućila je uticaj strukovne organizacije na programe za obrazovanje kadrova. Posebno je značajno što su sa ovim ustanovama organizovana brojna savetovanja, simpozijumi i seminari. Profesori, naučni radnici i njihovi saradnici su svojim radovima činili osnovu izdavačke delatnosti. Treći, vid je saradnja sa organizacijama koje su gazdovale i gazduju šumama, od okružnih šumarskih uprava početkom dvadesetog veka, do današnjih šumskih uprava, šumskih gazdinstava, odnosno javnih preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“, „Vojvodinašume“, nacionalnih parkova i drugih subjekata koji gazduju šumama. U njima je bio i danas je najveći broj članova organizovanih u podružnice širom Srbije. Svakako, saradnja je realizovana i sa brojnim drugim organizacijama, kao što su: Pokret gorana Srbije, Lovački savez Srbije, Zavod za zaštitu prirode Srbije i drugima. Udruženje je delovalo u okviru DIT-a Srbije, pa je saradnja sa drugim udruženjima, naročito bliskim po delatnosti, bila takođe zastupljena. 
 
 
< Prethodno

Vesti

19. marta 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a/III, u Beogradu, održana je izborna XXIX Skupština Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije.
Detaljnije...