Menu Content/Inhalt
Istorijat
 SAVETOVANJA I SEMINARI
 
      Ova aktivnost zaslužuje da bude posebno istaknuta. Može se slobodno reći da je strukovna organizacija bila važan činilac u organizovanju savetovanja, seminara, simpozijuma i drugih naučno-stručnih skupova u Srbiji. Mali broj ovih je organizovan, a da Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije nije isti iniciralo, učestvovalo u njegovoj organizaciji i javnom publikovanju materijala i zaključaka sa takvih skupova. Može se slobodno reći da je u proseku organizovano dva skupa godišnje, što daje brojku od oko 200 naučno-stručnih skupova sa vrlo različitim temama iz brojnih oblasti, kao što su: zakonodavstvo, organizacija, uređivanje, gajenje, podizanje i zaštita šuma, semenska i rasadnička proizvodnja, korišćenje šuma, šumski putevi, privatne šume, lovstvo, zaštita prirode, ekonomika šumarstva, trgovina drvetom, pejzažna arhitektura, erozija, prerada drveta i druge oblasti i pitanja u vezi sa šumom i šumarstvom. Sa najvećeg broja skupova su objavljene publikacije koje su omogućile upoznavanje mnoštva stručnjaka sa određenim stručnim pitanjima i predlozima mera za rešavanje istih. Mnoge publikacije iz ranijeg perioda su i danas dobra literatura za stručnjake koji rade u našoj struci.  
 
< Prethodno

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2023. godinu