Menu Content/Inhalt
Istorijat
DELATNOST UDRUŽENJA 

       Delatnost Udruženja je bila vrlo široka, a može se svesti na dve osnovne: rešavanje staleško-ekonomskih pitanja i stručno-društvenu aktivnost.
  - Davanje predloga nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima za unapređenje šuma i šumarstva, lovstva i drugih delatnosti vezanih za gazdovanje šumama;
  - Inicijative i učešće u izradi predloga zakona o šumama (počev od prvog, 1891. godine), zakona o lovstvu i drugih zakona i pratećih akata za te zakone;
  - Inicijativa za prvo razgraničenje šuma, 1881. godine, i rešavanje pitanja vlasništva nad šumama;
  - Osnivanje i izdavanje stručnih i naučnih časopisa („Težak“, 1903, „Šumarski glasnik“, 1909, i „Šumarstvo“, 1948);
  - Izdavanje stručnih knjiga, priručnika, zbornika radova sa brojnih savetovanja i drugih stručnih publikacija;
  - Predlaganje osnivanja obrazovnih i naučnih institucija za šumarsku struku (Zemljodelsko-šumarske škole, Poljoprivrednog, a kasnije i Šumarskog fakulteta, Niže i Srednje šumarske škole, Instituta za šumarstvo, Instituta za topolarstvo i dr.) i učešće u sastavljanju obrazovnih programa;
  - Organizacija, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama, savetovanja, simpozijuma i drugih naučnih i stručnih skupova vezanih za sumarstvo, lovstvo, zaštitu prirode, pejzažnu arhitekturu, zaštitu od erozije i preradu drveta;
  - Priprema šumara Srbije i organizacija njihovog učešća na IUFRO kongresu u Ljubljani, 1986. godine, i organizacija ekskurzija u Srbiji za deo učesnika;
  - Organizovanje raznih kurseva za šumarske stručnjake;
  - Učešće u predlaganju i rešavanju aktuelnih pitanja struke, kao što su: organizacija šumarstva, integracioni procesi, podela šuma na prostorne celine, osnivanje, integracija i ukidanje šumskih uprava, šumskih gazdinastava, javnih preduzeća, nacionalnih parkova i drugih subjekata za gazdovanje šumama;
  - Organizovanje i učešće u akcijama pošumljavanja, od ramsko-¬golubačkog lokaliteta, osamdesetih godina XIX veka, do obimnih pošumljavanja u Srbiji, krajem XX veka;
  - Inicijativa za osnivanje Pokreta gorana Srbije (1960) koji je osnovan 1961. godine;
  - Organizovanje stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu;
  - Pomoć u organizovanju obavljanja stručno-tehničkih poslova u šumama privatnih vlasnika;
  - Priprema programa i organizacija polaganja stručnih državnih ispita;
  - Društveni život članova, zbližavanje podružnica i pojedinaca u cilju razmene iskustava, međusobne saradnje, druženja i drugih aktivnosti.
 
< Prethodno

Vesti

Prema Odluci Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu Ministarstva prosvete, nauke i tehnooškog razvoja Republike Srbije, časopis ŠUMARSTVO je za 2018. godinu kategorisan kao nacionalni časopis  medjunarodnog značaja M24.
 

Anketa

Dali ste član uduženja :
 

Ko je Online