Menu Content/Inhalt
PROREDNE SEČE U ŠUMAMA HRASTA KITNJAKA NA PODRUČJU SEVEROISTOČNE SRBIJE
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović   
 
 
 
 
 
 
 
PROREDNE SEČE U ŠUMAMA HRASTA KITNJAKA
NA PODRUČJU SEVEROISTOČNE SRBIJE
 
Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović
 
    Izvod: U Srbiji, kao autohtone vrste, raste deset vrsta hrastova, a kitnjakove šume, pored lužnjakovih, imaju veliki značaj za proizvodnju visokokvalitetnog i cenjenog drveta. U mladim šumama veoma je značajno na vreme započeti sa merama nege. U ovom radu obuhvaćena su dva tipa mladih kitnjakovih sastojina, od kojih jedna pripada visokom uzgojnom obliku i nalazi se na području Majdanpečke domene, a druga je izdanačka kitnjakova sastojina na području Nacionalnog parka Đerdap. Na osnovu proučenih uslova sredine i sastojinskog stanja utvrđen je optimalni uzgojni zahvat, odnosno proredna seča, intenzitet proređivanja i jačina zahvata za svaku proučavanu seriju. Predložena je Šedelinova selektivna proreda, umerenog do jakog zahvata, sa izborom odgovarajućeg broja stabala kandidata, u zavisnosti od konkretnog tipa šume.
       Ključne reči: hrast kitnjak, prorede, jačina zahvata, kandidati, aspiranti, elitna stabla
 
< Prethodno   Sledeće >