Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKE JEDINICE ŠUMA HRASTA KITNJAKA U ISTRAŽIVANIM SASTOJINAMA SEVEROISTOČNE SRBIJE
Autor Rade Cvjetićanin, Olivera Košanin, Marijana Novaković   
 
 
 
 
 
 
 
EKOLOŠKE JEDINICE ŠUMA HRASTA
KITNJAKA U ISTRAŽIVANIM SASTOJINAMA
SEVEROISTOČNE SRBIJE
 
Rade Cvjetićanin
Olivera Košanin
Marijana Novaković
 
         Izvod: U radu su proučeni vegetacija i zemljišta u serijama oglednih površina postavljenih u cilju izbora najpovoljnijih metoda gajenja šuma hrasta kitnjaka u severoistočnoj Srbiji. Proučavanjem su obuhvaćene čiste šume hrasta kitnjaka (Quercetum montanum Oer. et Jov. 1953) i šume hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum moesiacum Rud. 1949). Na osnovu florističkog sastava i tipova zemljišta u čistim šumama hrasta kitnjaka izdvojene su tri ekološke jedinice (ekološka tipa): tipična šuma hrasta kitnjaka (Quercetum montanum typicum) na dubokom kiselom smeđem zemljištu na škriljcima, šuma hrasta kitnjaka sa dlakavim šašem (Quercetum montanum caricetosum pilosae) na srednje dubokom kiselom smeđem zemljištu na škriljcima i šuma hrasta kitnjaka sa vlasuljom (Quercetum montanum festucetosum heterophyllae) na posmeđenom kiselom humusno-silikatnom zemljištu na gnajsu. U šumi hrasta kitnjaka i običnog graba definisana je ekološka jedinica (ekološki tip): šuma hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum moesiacum Rud. 1949) na plitkom do dubokom kiselom smeđem zemljištu na gnajsu.
            Ključne reči: fitocenoze kitnjaka, fitocenoze kitnjaka i graba, zemljišta, floristički
sastav, ekološke jedinice
 
< Prethodno   Sledeće >