Menu Content/Inhalt
ULOGA INSEKATA DEFOLIJATORA I PATOGENA KORENA P. QUERCINA H.S. JUNG U SUŠENJU HRASTOVIH ŠUMA
Autor Milka Glavendekić   
 
 
 
 
 
 
 
ULOGA INSEKATA DEFOLIJATORA I
PATOGENA KORENA PHYTOPHTHORA QUERCINA
H.S. JUNG U SUŠENJU HRASTOVIH ŠUMA
 
Milka Glavendekić
 
       Izvod: Od 1983. godine intenzitet sušenja i propadanja hrastovih šuma je jače bio izražen u istočnoj Srbiji, na pojedinim lokalitetima, NP "Fruška Gora", na području ŠG "Beograd" u ŠU "Avala". Zato su na pomenutim lokalitetima stacionarno u višegodišnjem periodu, proučavani insekti defolijatori. Njihove gradacije akutnog ili hroničnog tipa, sukcesivno su se javljale u dužem nizu godina ili su zabeležene masovne pojave 2-3 grupe insekata defolijatora u istom vegetacionom periodu. Na osnovu novijih istraživanja, ima osnova da se zaključi da se menaju etiologija i populaciona dinamika insekata defolijatora. Prisustvo patogene gljive Phytophthora quercina (Peronosporales), koja izaziva odumiranje mladog korena i nekroze na starijem delu korenovog sistema, dokazano je laboratorijskim istraživanjima. Gljiva remeti usvajanje i prenošenje vode, slabi fiziološku kondiciju hrasta i stvara uslove za ulančavanje šteta od drugih biotičkih i abiotičkih faktora. Ako defolijacije insekata koincidiraju sa prisustvom patogena u zemlji, područje sušika se brže širi.
            Ključne reči: hrast, Quercus spp., rani defolijatori, Lymantria dispar, Phytophthora quercina
 
< Prethodno   Sledeće >