Menu Content/Inhalt
INICIJALNI POKAZATELJI NASTANKA UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA
Autor Grozdana Gajić   
 
 
 
 
 
 
 
INICIJALNI POKAZATELJI NASTANKA
UNUTRAŠNJIH EROZIONIH PROCESA
 
Grozdana Gajić
 
         Izvod: Tlo lesnog porekla predstavlja erodibilnu sredinu. Osetljivost lesnog tla na unutrašnju eroziju raste sa povećanjem poroznosti, posebno makro poroznosti. Interakcija fizičkih karakteristka tla i hidro-geo-mehaničkih parametara predstavljaju osnov za dalja istraživanja zemljišta u pogledu pojave i razvoja procesa unutrašnje erozije. U radu je pomoću formiranih matematičkih modela, na osnovu eksperimentalno dobijenih rezultata fizičkih osobina tla i hidro-geo-mehaničkih parametara, prikazana uspostavljena funkciona zavisnost između pojedinih parametara lesnog tla. Na bazi prikazanih rezultata ispitivanja, matematičkih modela i uspostavljene funkcione veze između vodnog režima i otpornih karakteristika zemljišta definisani su pokazatelji nastanka inicijalne unutrašnje erozije i sagledani su efekti praktične primene dobijenih rezultata.
      Ključne reči: fizika tla, hidro-geo-mehanički parametri, matematičko modeliranje, geo-statistika, pokazatelji nastanaka unutrašnjih erozijonih procesa.
 
< Prethodno   Sledeće >